YAYINLAR

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Turan, Mehmet (2010) Analogy of lower and capital letters of vertical and italic handwriting in first grade literacy. Educational Research and Review. 5 (10) 593-603.

A2.  Turan, Mehmet (2011) Learning by doing experience of letters in literacy learning: Object based pedagogical approach. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies. 3 (4) 503-518

A3. Turan, Mehmet ve Turhan, Muhammed (2011) The profession of elementary teaching from the perspective of school administrators. Educational Research and Review. 6 (1) 124-130

A4.  Savaş, Melek ve Turan, Mehmet (2011) Okulöncesi Altı Yaş Grubu Öğrencilerin Sahip Oldukları Kelime Servetinin İncelenmsei. New World Science Academy (NWWSA) January- 2011 ISSN: 1308-7274 Volume: 6, Number:1, Article Number: 1C0339

A5. Turan, Mehmet ve Bozkurt, Eyüp (2010) Ücretli Öğretmenlik sistemine İlişkin Öğretmen Görüşleri. New World Science Academy (NWWSA) September- 2010 ISSN: 1308-7274 Volume: 5, Number:4, Article Number: 1C0219

A6.  Emre, İrfan., Turan, Mehmet ve Bahşi, Muammer (2009) İlköğretim Okullarındaki Fen Laboratuarlarının İşlevselliği Üzerine Bir Çalışma.. New World Science Academy (NWWSA) March- 2009 ISSN: 1308-7274 Volume: 4, Number:2, Article Number: 1C0045

A7. Bahşi, Muammer., Turan, Mehmet ve Emre, İrfan (2009) Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Yeterliliklerine İlişkin Öğretmen Adaylarının Gözlemleri. New World Science Academy (NWWSA) June- 2009 ISSN: 1308-7274 Volume: 4, Number:3, Article Number: 1C0056.

A8.  Şengün, Taner ve Turan, Mehmet (2004) Coğrafya Eğitiminde Bilgisayar Destekli Ders Sunumunun Öğrenmedeki Rolünün Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET January 2004 ISSN: 1303-6521 Volume 3, Issue 1, Article 13.

 

 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Turan, Mehmet (2003) İlköğretim Okullarında Sosyal Bilgiler Eğitiminde Kullanılan Materyallerin Mevcut Durumu ve İhtiyaç Derecesi, Third International Educational Technology Conference and Fair (III.Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı, Doğu Akdeniz Üniversitesi – Kıbrıs, 28-30 Mayıs, 2003

B2.  Akpınar, Burhan ve Turan, Mehmet (2003) İlköğretim Okullarının Bilgisayar ve Donanımları Konusunda Mevcut Durumları ve Sorunlar, Third International Educational Technology Conference and Fair (III.Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı), sayfa:  Doğu Akdeniz Üniversitesi – Kıbrıs, 28-30 Mayıs, 2003

B3. Şengün, M. Taner ve Turan, Mehmet (2003) İ Coğrafya Eğitiminde Bilgisayar Destekli Ders Sunumunun Öğrenmedeki Rolünün Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, Third International Educational Technology Conference and Fair (III.Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı), sayfa: 202-208, Doğu Akdeniz Üniversitesi – Kıbrıs, 28-30 Mayıs, 2003.

B4.  Turan, Mehmet ve Taşpınar, Mehmet (2004) The Effects on Students’ Views About Democracy and Human Rights of Citizenship and Human Rights Education (Vatandaşlık ve İnsan Hakları Dersinin Öğrencilerin Demokrasi ve İnsan Haklarına İlişkin Görüşlerine Etkisi), Intenational Symposium on Democracy Education (Uluslararası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu), 229- 246, 18 Mart Üniversitesi – Çanakkale, Mayıs,2004

B5. Akpınar, Burhan ve Turan, Mehmet (2004) The Democracy Education View of Primary School Teachers In European Union Harmonization Process-The Sample of the Cities; Elazığ, Malatya and Diyarbakır (Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde İlköğretim Öğretmenlerinin Demokrasi ve Demokrasi Eğitimine Bakış Açısı; Elazığ, Malatya ve Diyarbakır İlleri Örneği.), International Symposium on Democracy Education (Uluslararası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu), 386-396, 18 Mart Üniversitesi – Çanakkale, Mayıs,2004

B6.  Atıcı, B., Demirli, C., Semerci, Ç., Kazu, İ., Gürol, M., Taşpınar, M., Turan, M. ve Akça, R. (2005) Yaşam Boyu Eğitim Bağlamında Mesleki Eğitim: AB Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim Programı Kapsamında Bir Çalışma. Vocational Education In The Context of Lifelong Learning: A Project For The Eu Leonardo da Vinci Vocational Training Program 1. Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi 1st Internatıonal Vocatıonal and Technıcal Educatıon Technologıes Congress Eylül / September 5 – 7, 2005

B7. Turan, Mehmet ve Orhan, Nuri. Opınıons of Teachers Workıng in Prımary Schools on Portfolıo Evaluatıon Process. E-Portfolio Process in Vocational Education: Present and Future Leonardo da Vinci Pilot Project Conference. 2-3 May 2007- Bucharest – Romania

B8.  Turan, Mehmet ve Yalçın, Hülya (2009) İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Çözümleme Yöntemine İlişkin Görüşleri. 1. Uluslar arası Eğitim Araştırmaları Konferansı. 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, Mayıs, 2009.

B9.  Turan, Mehmet., Ay, Nevin ve Yağlı, Zeynep (2010) Birleştirilmiş Sınıflı Okullarda Sınıf Yönetiminde Yaşanan Sorunlar. II. Uluslar arası Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, Antalya, 29 Nisan- 02 Mayıs 2010.

B10. Turhan, Muhammed ve Turan, Mehmet (2011) Eğitim Deneticilerinin Yetiştirilmesinde Duyarlık Eğitimi. III. Uluslar arası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi. Bildiriler Kitabı, Sayfa: 755-762 Mersin Üniversitesi, Mersin, 22 – 24 Haziran 2011.

 

 Yazılan uluslararası/ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1.1. E-Portfolio Process in Vocational Education and Training (2008) Editor: Muhammed Turhan, Co-Editor: Mehmet TURAN. Ankara: Data Yayıncılık. 338 sayfa.

C1.2. Epvet Application Report (2009) Editörler: Mehmet TURAN ve Halidun Keleştimur. Elazığ: Fırat Üniversitesi Matbaası. 73 sayfa.

C1.3. Mehmet TURAN (2011) Sesleri ve Harfleri Kendi Kendine ve Eğlendirerek Öğreten Sihirli Kitap. Ankara:  Edge Akademi. 64 sayfa.

C2.1. M. Gürol., M. Taşpınar. B. Akpınar., M. Akdağ., E. Tezci., B. Köksalan., E. İzci., H. Özkan., H. Kazu., S. Güven., N. Gömleksiz., A. Gürol., A. Dikici., Ç. Semerci., İ. Kazu., T. Sevindik ve M. Turan, M. Gürol, “Öğretimde Planlama ve Değerlendirme” (Yeni İlköğretim Programları), 41-70 pp., Ankara, Akış Yayıncılık, 2006.

C2.2. M. Gürol., A. Dikici., A. Gürol B. Akpınar., B. Atıcı., E. Tezci., E. İzci., H. Özkan., H. Kazu., M. Akdağ., N. Gömleksiz., S. Güven., T. Sevindik., M. Turan., M. Çalışkan., T. Dilci ve C. Demirli, M. Gürol, “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Hazırlama” (Fen Öğretiminde Teknoloji ve Materyal Kullanımı), 239-264 pp., Ankara, Akış Yayıncılık, 2006

C2.3. A. Seda Saracaloğlu., S. Uşun., A. Küçükoğlu., M. Turan., M. Akdağ., Y. Kayabaşı., N. Aydıner ve İ. Kaya, A. Seda Saracaloğlu ve H. Hüsnü Bahar, “Öğretim İlke ve Yöntemleri” (Eğitim-Öğretim İlkeleri ve Öğretim Stratejileri), 99-135 pp., İstanbul, Lisans Yayıncılık, 2007

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Turan Mehmet (2010) Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Yazı Türlerine İlişkin Görüşleri. Milli Eğitim Dergisi. Yıl: 39. Sayı: 187 Sayfa: 8-22

D2. Turan Mehmet (2010) Sınıf Öğretmenlerinin Ders Kitapları ve Öğretim Materyallerine Yönelik Görüşleri. ESOSDER – Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt: 9 Sayı: 34 Syf: 1-16

D3. Çoban, Bilal ve Turan, Mehmet (2006). Öğrenci Görüşlerine Göre İdeal Beden Eğitimi Öğretmeninin Nitelikleri: Ölçek Geliştirme Çalışması. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 16 (1) 149-162

D4. Turan, Mehmet ve Boyraz, Zeki (2004) Öğretim Materyali Olarak Kavram Haritaları, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 3 (10) 123-128

D5. Turan, Mehmet ve Akpınar, Burhan (2008). İlköğretim Türkçe Dersi İlkokuma-Yazma Öğretiminde Kullanılan Ses Temelli Cümle ve Bitişik-Eğik Yazı Yöntemlerinin Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 18 (1) 121-138.

D6. Turhan Muhammed ve Turan, Mehmet (2012) Ortaöğretim Kurumlarında Güvenlik. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 18 (1), 121-142

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Akpınar, Burhan ve Turan, Mehmet (2001) Sınıf Öğretmenlerinin Ödev Verme Davranışlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, X.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi – Bolu, Mayıs, 2001

E2. Özan, Mukadder Boydak ve Turan, Mehmet (2002) Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Genel Kimya Dersine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Ankara, Eylül, 2002.

E3. Akpınar, Burhan ve Turan, Mehmet (2002) İlköğretim Okullarında Fen Bilgisi Eğitiminde Materyal Kullanımı, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Ankara, Eylül, 2002.

E4. Çoban, Bilal., Turan, M., vd, (2003) Ortaöğretimde Spor Alanlarının Açılmama Nedenleri Üzerine Bir Araştırma, Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, 102 – 110, Gazi Üniversitesi – Ankara, Ekim, 2003

E5. Çoban, Bilal., Turan, M., vd., (2003) Okul Takımlarında Faaliyet Gösteren Sporcu Öğrencilerin Faaliyet Amaçları ve Beklentileri Ü;zerine Bir Çalışma, Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, 396 – 404, Gazi Üniversitesi – Ankara, Ekim, 2003.

E6. Çoban, Bilal., Turan, M., vd, (2003) Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İlişkilerinin Belirlenmesi, Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, 307 – 315, Gazi Üniversitesi – Ankara, Ekim, 2003.

E7. Akpınar, Burhan Turan, Mehmet ve Tekataş, Hasan (2004) Öğretmen Adaylarının Gözüyle Sınıf Öğretmenlerinin Yeterlilikleri, 13. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi – Malatya, Temmuz, 2004

E8. Akpınar, Burhan., Turan, Mehmet ve Gözler, Alpaslan. (2006) Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Müfredatına İlişkin Görüş ve Önerileri. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara. Nisan – 2006

E9. Turan, Mehmet., Gözler, Alparslan ve Erdoğan, Begüm (2007) Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Ses Temelli Cümle Yöntemine İlişkin Görüş ve Önerileri. 6. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi. 517 – 521 Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. Nisan-2007

E10. Turan, Mehmet. (2007) Sınıf Öğretmenlerinin Ses Temelli Cümle Yöntemi İle Çözümleme Yöntemine İlişkin Görüşleri. 200-205. 6. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

E11. Bahşi, M., Turan, M, ve Emre, İ. (2007) Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Yeterliliklerine İlişkin Öğretmen Adaylarının Gözlemleri. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi / Tokat.

E12. Emre, İ, Turan, M. ve Bahşi, M. (2007) İlköğretim Okullarındaki Fen Laboratuarlarının İşlevselliği Üzerine Bir Çalışma. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi / Tokat.

E13. Turan, Mehmet ve Yıldırım, Arif (2008) İlköğretim Okullarındaki Sosyal Kulüp Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi. 7. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi. Çanakkale.

E14. Turan, Mehmet, Özercan Mümine ve Şahin Çiğdem (2008) Sınıf Öğretmenlerinin Yazı Türlerine İlişkin Görüşleri. 7. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi. Çanakkale.

E15. Turan, Mehmet ve Fadıloğlu, Pelin (2009) Sınıf Öğretmenlerinin Öğretim Sürecinde Yaşanan Sorunlara İlişkin Görüşleri. 8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. 21-23 Mayıs 2009. Osmanagazi Üniversitesi. Eskişehir.

E16. Turan, Mehmet ve Yaraş, Zübeyde (2009) Aile Destekli İlk Okuma Yazma Öğretimi (Bir Model Önerisi). 8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. 21-23 Mayıs 2009. Osmangazi Üniversitesi. Eskişehir.

E17. Turan, Mehmet., Bozkurt, Eyüp ve Polat, Faysal (2010) Öğretmen Ev Ziyaretlerinin Öğrenci Okul Başarısına ve Tutumuna İlişkin Öğretmen Görüşleri. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. 20-22 Mayıs 2010. Fırat Üniversitesi, Elazığ.

 

  1. Diğer yayınlar :
  2. 1. Uluslar arası ve ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılmayan bildiriler

F.1.1. Uluslararası Sempozyum ve Konferans

 

  1. Turan, Mehmet ve Ay, Nevin (2009) Birleştirilmiş Sınıflı Okullarda Türkçe Öğretiminde Yaşanan Sorunlar. II. Uluslar arası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu. Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi, Kıbrıs, 9-11 Aralık 2009

 

F.1.2. Ulusal Sempozyum ve Konferans

 

  1. Kubanç, Yasemin ve Turan, Mehmet (2011) Sınıf Öğretmenliği Mesleğine Toplumun Bakış Açısı. X. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu. Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, 5-7 Mayıs 2011
  2. Turan, Mehmet ve Yavuz, Sevgi (2011) Sözleşmeli Öğretmenlik Sistemine Yönelik Öğretmen Görüşleri. X. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu. Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, 5-7 Mayıs 2011
  3. Turan, Mehmet., Şekerci, Hanifi., Bozkurt, Eyüp ve Kömürbay, Seda (2011) İlköğretim Okulları Dersliklerinde Yer Alan Sıralar Üzerindeki Yazıların Analizi Üzerine Bir Çalışma. X. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu. Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, 5-7 Mayıs 2011
  4. Turan, Mehmet., Bozkurt, Eyüp., Şekerci, Hanifi ve Polat, Faysal (2012) Şartlı Nakit Transferi (ŞNT) Hakkında Öğretmen Görüşleri. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. 24-26 Mayıs 2012. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize.

 

theme by teslathemes